top of page
Mobilisera Sverige MoSE

Cybermobilisering  

Sverige behöver mobilisera sig och stärka sitt cyberförsvar.

Vi är alla en del av totalförsvaret. TTIA har gjort det enklare för SME företag att mobilisera sin cybersäkerhet inför 2024 (the year of regulation)

Genom vårt engagemang i Cybernoden (MSB, RISE och VINNOVA) har vi tillgång till en  samlat all kompetens och teknisk expertis för att hjälpa SME företag och Kommuner i arbetet med att vidta proaktiva, reaktiva och realtids åtgärder.

Läs: https://comm.ri.se/b/m/?l=580266d5-9cb7-4800-bf59-9f5d90631f19&r=303736&rcrc=278750E1

Bakgrund & Syfte

Dagens cyberhot är en allvarlig risk för kommuner. En attack mot en leverantör kan leda till att känslig information läcker ut, system slås ut eller viktiga tjänster inte kan tillhandahållas.

Samarbeta är idag viktigare än någonsin. Verktyg, undersökningar och fakta finns. Vad som saknas är action. Hela leverantörskedjan måste ta action och behöver en enkel lösning såväl som en hållbar och skalbar platform att stå på. 

Idag har MSB Infosäkkollen och SKR Klassa som hjälper Kommuner och Regioner i cybersäkerhetsarbetet. Dessutom finns flera privata aktörer som erbjuder hjälp och verktyg. Skillnaden när det gäller ekonomi och resurser är väldigt liten när man jämför en Kommun och ett SME företag. Vilket innebär att det uppstår en osäkerhet som förhindrar aktiva åtgärder. Osäkerheten består i att välja rätt start för att välja rätt tillvägagångssätt och rätt verktyg.

Få en bild av hur era leverantörers cybersäkerhetsarbete ser ut.
(Medvetenhet)

Bidra till att stärka cybersäkerheten hos samhällskritiska verksamheter.
(NIS/NIS2https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/nis-direktivet/

m.fl.

Synas som en kommun som tar aktion för att stärka cybersäkerheten.

(Samla allt på en platform)

Säkerställa att era leverantörer uppfyller kraven på cybersäkerhet.
(Regelefterlevnad inte regelkrångel)

Bidra till att skydda er egen verksamhet från cyberattacker.
(Kommunen drar nytta av leverantörernas åtgärder)

Visa att ni tar cybersäkerhet och brottsförebyggande åtgärder på allvar genom att vidta åtgärder.  (2023:196) https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2023196-om-kommuners-ansvar-for_sfs-2023-196/

Vad ger cybermobilisering Kommunen?

Varför är det viktigt och varför är det en möjlighet ?

Cybersäkerhtet är ett ord som seglat upp på "todo-listan" hos inte bara små, mellanstora och stora företag. Utan även för Kommuner, regioner och den Svenska staten.

Det kan ofta verka komplext och svårt att ta de beslut som behövs, men det är viktigt men även en möjlighet att på allvar ta tag i ditt eget skydd.

bottom of page