top of page
Mobilisera Sverige MoSE
 • Thomas Brannelid

Idag går Finland med i NATO.

Sverige är det enda landet i norra Europa som för närvarande inte är med i NATO, medans vi är mitt i ett brinnande hot. Attacker sker dagligen. Vi har ett stort problem med cyberhot. Men hoten stannar inte där, utan inkluderar också andra hot som spioneri, penningtvätt, infiltration och smutskampanjer, vilket utgör ett massivt hybrilt hot.

Ett annat exempel på hot som Sverige kan möta är terrorism. Sverige har tidigare drabbats av terrorattacker, såsom lastbilattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017 och knivattacken på en skola i Trollhättan 2015. Dessa attacker visar på att Sverige är sårbar för terrorhot och att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att förhindra och bekämpa sådana hot.

En annan hotbild är den organiserade brottsligheten. Sverige har länge kämpat mot organiserad brottslighet, särskilt när det gäller narkotikahandel, människohandel och våldsbrott. Dessa brott kan också kopplas till andra hot, som penningtvätt och korruption, vilket förstärker hotbilden.

Sist men inte minst kan Sverige också möta hot från främmande makter, särskilt från länder som bedriver spionage. Sverige har tidigare drabbats av spionage, vilket visar på att landet är en måltavla för länder som är intresserade av svensk teknologi och information.

Sammanfattningsvis visar dessa exempel på att hotbilden mot Sverige är mångfacetterad och att det är nödvändigt att vidta åtgärder för att säkra landets säkerhet. Detta kräver samarbete mellan olika myndigheter, säkerhetsorganisationer och internationella partners för att bekämpa hoten på olika nivåer.


Men framförallt behöver vi samarbete mellan den vanliga människan, företaget, SME och Storföretag. Samt ovannämnda. I en artikel från vår civilförsvarsminister Carl Oskar Bohlin fick vi följande information i helgen, som innefattar 6 punkter.


-Vi har adderat en 7e punkt. "Hybrid säkerhet"


Punkter och åtgärder: (Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för Civilt försvar)


1

Endast 12% av svenskarna vet vad de ska göra om det blir krig i Sverige.

 • Utbildningskampanjer bör genomföras för att öka allmänhetens medvetenhet om krigsplanering och totalförsvar.

 • Utveckla informationskampanjer för att öka kunskapen om totalförsvarsplikten och den allmänna tjänsteplikten.


2


Fortsätt gå till jobbet och stötta samhället efter din yttersta förmåga.

 • Utveckla en plan för att säkerställa att samhället kan fortsätta fungera under krigstid.

 • Fortsätt arbeta för att säkerställa att alla sektorer av samhället är bemannade och fungerar under krigstid.

3


Etablera informationsutbytesorgan mellan regeringen och näringslivet på högsta nivå.

 • Utveckla samarbeten mellan näringslivet och regeringen för att säkerställa att allmänheten är väl informerad om krigsplanering och totalförsvar.

 • Fortsätt att arbeta för att involvera näringslivet i totalförsvarsplaneringen.

4


Börja arbeta och planera på egen hand medan regeringen samtidigt arbetar med att få på plats de funktioner som kommer krävas för att mer formellt hantera försörjningsberedskapsfrågorna.

 • Utveckla egna krigsplaner för att säkerställa att samhället fungerar under krigstid.

 • Börja arbeta med att krigsplacera enligt anställningsavtalet.

5


Säkerställ att varje samhällsviktig i det civila samhället är bemannad samtidigt som försvarsmaktens krigsorganisation bemannas upp.

 • Säkerställ att varje sektor av samhället är bemannad och kan fortsätta fungera under krigstid.

 • Arbeta för att öka antalet människor som kan svara ja på frågan om de vet vad de ska göra om det blir krig i Sverige.

6


Kräv en redogörelse för hur långt komna respektive näringslivsbransch är i detta avseende vid nästa sammanträde.

 • Uppmuntra näringslivet att arbeta för att säkerställa att samhället fungerar under krigstid.

 • Utveckla en plan för att säkerställa att alla sektorer av samhället är bemannade och fungerar under krigstid.


-Mycket är såklart helt rätt, men vi måste vara med konkreta och handlingskraftiga. Hybrida hot kräver hybrid säkerhet.


Punkt 7. (TTIA IBM ReaQta med samarbetspartners)


Handlar om enklare åtgärder för samhällskritiska företag, framför allt inom SME sektorn. Enkelheten genom att samarbeta med flera aktörer och med teknologi införa en plattform där allt finns. Vi kommer presentera bolagsskydd.

En digital, analog och mobil plattform för hybrid säkerhet inom kort.


"Den Svenska modellen" där privat och offentlig sektor möts för att gemensamt bekämpa de krafter som hotar oss idag.
24 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page